Selectează o Pagină

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
  • Denumirea solicitantului: Alpina Blazna SRL
  • Adresa sediu social/corepondență: Comuna Șanț, Sat Șanț, Nr. 685, jud. Bistrița-Năsăud
  • Date de contact: tel 0769 253 615, fax 0263-379.254, email contact@alpinablazna.ro
 2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
  • Obiectul anunțului de intenție:
   •  Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
   • Servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8
  • Locul de prestare a serviciilor: Comuna Șanț, Sat Șanț, Nr. 685, jud. Bistrița-Năsăud
 3. Tipul și durata contractului:
  • Tipul contractului: prestări servicii
  • Durata contractului: până la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare, selecție și perioada de implementare
 4. Valoarea estimată a contractului: 1.087.155,00 lei + TVA, din care:
  • Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3: 543.577,50 RON fără TVA.
  • Servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8: 543.577,50 RONfără TVA.
   Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.
 5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
  • Comuna Șanț, Sat Șanț, Nr. 685, jud. Bistrița-Năsăud sau pe adresa de e-mail: contact@alpinablazna.ro, pânâ în data de 16.10.2020, ora. 17
 6. Modalitatea de depunere a ofertei:
  • Personal, prin posta, curierat rapid la adresa: Sat Șanț, Nr. 685, jud. Bistrița-Năsăud sau pe email la adresa : contact@alpinablazna.ro.
  • Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.
 7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
 8. Data si ora deschiderii ofertelor: 16.10.2020, ora 19.
 9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
  • contact@alpinablazna.ro
 10. Ofertele alternative sunt interzise
  • Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț
 11. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
  • principiul transparenței;
  • principiul economicității;
  • principiul eficienței;
  • principiul eficacității;
 12. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:
 • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;
 • rviciilor de consultanta în managementul proiectului (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;